جدول قیمت

ماهانه / 2900 ریال

استاندارد

طراحی وب سایت
تجارت الکترونیکی
پشتیبانی نامحدود
پشتیبانی از یک دامنه
10 گیگ پهنای باند
ماهانه / 4900 ریال

پولی

طراحی وب سایت
تجارت الکترونیکی
پشتیبانی نامحدود
پشتیبانی از یک دامنه
30 گیگ پهنای باند
ماهانه / 5900 ریال

نامحدود

طراحی وب سایت
تجارت الکترونیکی
پشتیبانی نامحدود
پشتیبانی از یک دامنه
40 گیگ پهنای باند
ماهانه / 2900 ریال

استاندارد

طراحی وب سایت
تجارت الکترونیکی
پشتیبانی نامحدود
پشتیبانی از یک دامنه
10 گیگ پهنای باند
ماهانه / 4900 ریال

پولی

طراحی وب سایت
تجارت الکترونیکی
پشتیبانی نامحدود
پشتیبانی از یک دامنه
30 گیگ پهنای باند
ماهانه / 5900 ریال

نامحدود

طراحی وب سایت
تجارت الکترونیکی
پشتیبانی نامحدود
پشتیبانی از یک دامنه
40 گیگ پهنای باند

استاندارد

ماهانه / 2900 ریال
طراحی وب سایت
تجارت الکترونیکی
پشتیبانی نامحدود
پشتیبانی از یک دامنه
10 گیگ پهنای باند

پولی

ماهانه / 4900 ریال
طراحی وب سایت
تجارت الکترونیکی
پشتیبانی نامحدود
پشتیبانی از یک دامنه
30 گیگ پهنای باند
alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow